PRÉSTECS HIPOTECARIS

DESCRIPCIÓ

Per a finançar qualsevol projecte o inversió vinculada a la seva activitat empresarial. Obtingui finançament a llarg termini.

CONDICIONS

Finalitat:
Inversió en immobles o béns d’equip vinculats al desenvolupament d’activitats empresarials.

Tipus de interès:
Euribor (*) + Diferencial
(*) Euribor hipotecari a 1 any, publicat en el BOE

Diferencial:
El diferencial serà personalitzat per cada operació.

Termini:
Màxim 20 anys.

Comissions:
CAP

Documentació:
Per l’estudi haurà d’aportar-se la següent documentació:

PERSONES FÍSIQUES
- Qualsevol justificant d’ingressos estables.
- Antiguitat en l’empresa i tipus de contracte.
- Vida laboral (en aquells casos d’antiguitat inferior a 2 anys).
- Una fotocòpia del document privat de compravenda de l’HABITATGE a hipotecar.
- Una fotocòpia del darrer rebut de contribució urbana, IBI.
- Una fotocòpia de l’escriptura de propietat de l’HABITATGE a hipotecar.
- En el cas de que l’HABITATGE tingui càrregues, el deute pendent amb l’entitat.
- Una fotocòpia del NIF de totes les persones que intervenen en l’operació.
- Posicions en altres entitats financeres.
- Fotocòpia de rebuts de deutes amb altres entitats.

- Si és treballador per compte de tercers:
- Fotocòpia de les dues o tres darreres nòmines.
- Fotocòpia de la darrera Declaració de la Renda i Patrimoni.

- Si treballa per compte propi:
- Fotocòpia de les dues darreres Declaracions de la Renda i Patrimoni.
- Fotocòpia de la Declaració d’ IVA del darrer exercici.

SOCIETATS
- Una fotocòpia de l'Escriptura de constitució.
- Una fotocòpia de l'Escriptura de poders.
- Una fotocòpia del NIF de la societat.
- Una fotocòpia de l'Impost de Societats.
- Una fotocòpia, en el seu cas, de la/les factura/es proforma o pressupostos de la inversió a realitzar.