Informació clàusules sòl


El Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl, publicat el 21 de gener de 2017, té com a objectiu l'establiment de procediments que faciliten la devolució de les quantitats indegudament satisfetes pels consumidor a les entitats de crèdit en aplicació de determinades clàusules sòl, contingudes en contractes de préstecs o crèdits garantits amb hipoteca immobiliària.

Aquells clients que tinguin clàusules sòl a que es refereixi el reial decret-llei incloses en el seus contractes podran acollir-se al mateix.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-653.pdf

Com realitzar la sol·licitud

Podran adreçar-se al Servei d'Atenció al Client – Departament de Clàusules Sòl a través d'un formulari que podrà omplir al final d'aquesta pàgina. A continuació, des del Servei d'Atenció al Client – Departament Clàusules Sòl, ens posarem en contacte amb vostè.

Podrà també contactar per correu electrònic si ho desitja a sac.sol@caixaguissona.com

El procediment permet resoldre de forma ràpida i gratuïta les sol·licituds rebudes.

Informació a facilitar

A la seva sol·licitud hi haurà de fer constar:
- Nom i cognoms
- DNI o NIE
- Domicili
- Correu electrònic
- Telèfon de contacte

Procediment

Un cop rebuda la seva petició, des del Servei d'Atenció al Client - Departament de Clàusules Sòl contactarem amb vostè per a que ens exposi el seu cas.

S'analitzarà la seva petició d'acord amb allò que s'estableix en el reial decret-llei.

En cas que la petició no s'estimés procedent, se li comunicaran les raons en que es motiva la resolució del Servei d'Atenció al Client - Departament de Clàusules Sòl, i es donarà per finalitzada la reclamació.

En cas que la seva petició sigui considerada procedent s'efectuarà un càlcul de la quantitat a retornar i se li farà una proposta de devolució en efectiu de l'import en qüestió.

Vostè haurà de tenir en compte que aquesta devolució pot generar obligacions tributàries i que la mateixa serà informada per CAIXAGUISSSONA a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Si vostè accepta la quantitat proposada, aquí finalitzarà el procés. En cas contrari vostè podrà optar per adoptar les mesures que consideri oportunes.

El termini de resolució de les sol·licituds rebudes no superarà els 3 mesos des de la presentació de la reclamació.

Les parts no podran exercir entre sí cap acció judicial o extrajudicial, incloent reclamacions davant el Servicio de Reclamaciones del Banco de España en relació amb l'objecte de la reclamació durant el temps en que aquesta es substanciï.

Formulari a omplir pel client

Si després d'examinar la informació anterior i el contingut del reial decret-llei vostè decideix interposar una reclamació formal al Servei d'Atenció al Client - Departament de Clàusules Sòl, CAL QUE OMPLI EL FORMULARI SEGÜENT per tal de que procedim a l'obertura del seu expedient:

Nom i cognoms:
DNI o NIE:
Domicili:
Correu electrònic:
Telèfon de contacte: